ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของทิพวรรณ ดูชา แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ และการจัดวางเนื้อหาในเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้มิอาจทำ แสดงซ้ำ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือโอนไปใช้ในเว็บไซต์อื่นได้ เครื่องหมายการค้า หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น เครื่องหมายทุกเครื่องหมายที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานไทย–เยอรมัน จะอยู่ภาย ใต้สิทธิเครื่องหมายการค้าของสำนักงาน ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ในองค์กร

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำโดย ไม่มีการรับประกันใดๆ ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์นี้อาจมีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือผิดพลาดได้ เว็บไซต์นี้ มีการจัดทำให้เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทิพวรรณ ดูชา ฉะนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ของเว็บไซต์นั้น เราจัดทำเชื่อมโยงให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ข้อความภายในทั้งหมดในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้ จึงไม่อยู่ในการรับรู้ของเรา