ราชอาณาจัการไทย

วัฒนธรรม:

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ:
www.thaiwaysmagazine.com/bangkok/bangkok_attractions_culture.html


องค์กรเอ็นจีโอ:

มูลนิธิผู้หญิง: www.womenthai.org
มูลนิธิเด็ก: www.ffc.or.th/index.php
มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท www.soc.cmu.ac.th/~wsc/forward_e.htm

หน่วยงานราชการ:

รัฐบาลไทย: www.thaigov.go.th
สถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์: www.thaigeneralkonsulat.de
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง: www.immigration.go.th

การท่องเที่ยว:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครแฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์: www.thailandtourismus.de

ศาสนาพุทธ

วัดภิกษุณีในประเทศไทย
วัตรทรงธรรมกัลยาณี: www.thaibhikkhunis.org

Weitere Inhalte folgen noch!