สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วัฒนธรรม:

กระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชน:
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html

Thailändische Kulturvereine in Deutschland: www.thailife.de/thai-community/vereine/deutsch-thai.php

องค์กรเอ็นจีโอไทยในเยอรมัน:

THARA - Thailändischre Frauen Artikulieren Ihre Rechte im Ausland: www.thara-verein.de

หน่วยราชการเยอรมัน:


รัฐบาลเยอรมัน: www.bundesregierung.de
สถานทูตเยอรมันกรุงเทพฯ แผนกวีซ่า: www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/01/Visabestimmungen/Visabestimmungen__unterbereich.html

การท่องเที่ยว:


สมาคมการท่องเที่ยวเยอรมัน: www.deutschertourismusverband.de


วัดไทยเยอรมัน

วัดป่ามุตโตทัย (สายหลวงปู่ชา อุบลราชธานี): www.muttodaya.org